Mevzuat

Millî Eğitim Şûraları ile ilgili yasal düzenlemeler

      1933 yılında çıkarılan 2287 sayılı Maarif Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun’da “Maarif Şûrası” şeklinde geçen kullanım, zamanla yerini “Millî Eğitim Şûrası”na bırakmıştır. Hıfzırrahman Raşit Öymen’e göre Türkiye’de Millî Eğitim Şûrası ile ilgili ilk yasal düzenleme, 1926 yılında Talim Terbiye Dairesi’nin kuruluşu ile birlikte hazırlanan “Maarif Şûrası Talimatnamesi”dir ancak bu talimatname hazırlanmış olmasına rağmen yasalaşmamıştır. Daha sonra bu talimatname, 1933 yılında Maarif Vekaleti’nin ilk merkez teşkilatı kanunu olan 2287 sayılı Maarif Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun’da yer almıştır. Bu kanunun üçüncü maddesinde Maarif Şûrasının görevleri yer almaktadır. Böylelikle millî eğitime yön vermek, eğitim ile ilgili sorunları tespit etmek, incelemek ve çözüm önerileri sunmak üzere Millî Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma organı oluşturulmuştur.

       Zaman içerisinde Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği’nde; Bakanlık merkez teşkilatının yapılandırılması, şûraya katılacak olan yeni bazı kurum ve kuruluşların kurulması veya kapatılması gibi bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Farklı tarihlerde şûra yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle şûranin bir, iki, üç ve dört yılda bir toplanmasına karar verilse de genel ağırlık dört yılda bir toplanması yönündedir. Şûraların yasal dayanağı olan 2287 Sayılı Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 1933’te kabulünden bugüne kadar 19 kez şûra düzenlenmiştir.

@2021 Tüm Hakları Saklıdır. | Millî Eğitim Bakanlığı