Şûra Konuları

Millî Eğitim Şûralarında Görüşülen Gündem Konuları

Bu bölümde Millî Eğitim Şûralarının temelini oluşturan Maarif Kongresi ile yeni kurulan Cumhuriyet’in eğitim politikalarının belirlendiği Heyet-i İlmiye çalışmaları ve günümüze kadar belirli aralıklarla 19 defa toplanan Millî Eğitim Şûralarında görüşülen gündem konularına yer verilmiştir.

Maarif Kongresi

Toplanma Tarihi: 15-21 Temmuz 1921

Gündem Konuları:

1. İlkokul ve ortaöğretim programları

2. Köy öğretmeni yetiştirilmesi

Heyet-i İlmiyeler

1923, 1924 ve 1925-1926 yıllarında düzenlenen Heyet-i İlmiyelerde görüşülen gündem konuları:

  Birinci Heyet-i İlmiye

Toplanma Tarihi: 15 Temmuz 1923

Gündem Konuları:

 1. Millî eğitim yürütme programı
 2. Millî hars (Kültür)
 3. Eser çevirilerinde uyulacak esaslar
 4. İstatistik Genel Müdürlüğü Teşkilatı
 5. Millî kamus (Büyük sözlük) ve Sarf (Dil bilgisi)
 6. Millî müzik, dil ve edebiyat
 7. Millî tarih kütüphanesi
 8. Millî hazine evrakı
 9. Millî tarih ve coğrafya enstitüleri
 10. Etnografya Müzesi
 11. Millî müze
 12. Okul müzesi
 13. Ankara’da yüksek seviyede dersler
 14. İlköğretim programları
 15. İlkokul sonrası hayati öğretim programı
 16. İlköğretim kararnamesinin değiştirilmesi teklifi
 17. Öğretmen okulları program ve yönetmelikleri
 18. Sultanîlerde teşkilat, öğretim süresi, programlar ve Sultanî adının lise şeklinde değiştirilmesi
 19. Ortaöğretim öğretmenleri yasa tasarısı
 20. İzcilik teşkilatı
 21. Teftiş kurulu tüzük teklifi
 22. Eski eserler tüzüğü
 23. İstanbul öğretmen okullarında orta kısmın açılması
 24. Galatasaray Lisesinin teşkilat ve programları
 25. Yüksek öğretmen okulu öğrencilerine mesleki bilgi verilmesi
 26. Din eğitiminin esaslari

İkinci Heyet-i İlmiye

Toplanma Tarihi: 23 Nisan 1924

Gündem Konuları:

 1. İlkokul öğretim süresinin altı yıldan beş yıla indirilmesi
 2. Ortaokul ve liselerin ayrı ayrı birer bölüm hâline getirilmesi ve her ikisinin sürelerinin üçer yıl olarak tespit edilmesi, böylece orta öğretimin yedi yıldan altı yıla indirilmesi
 3. Öğretmen okullarının öğretim sürelerinin dört yıldan beş yıla çıkarılması
 4. Kız liselerinin de erkek liseleri gibi tam sınıflı hâle getirilmesi
 5. Ortaokul, lise ve öğretmen okulu programlarının genişletilerek sosyoloji derslerinin eklenmesi
 6. İlkokul öğretim programlarının geliştirilmesi
 7. Ders kitaplarının yazdırılması

Üçüncü Heyet-i İlmiye

Toplanma Tarihi: 27 Aralık 1925-8 Ocak 1926

Gündem Konuları: 

 1. Devlet ve il bütçelerinden millî eğitim teşkilatına ayrılan ödeneklerin daha yararlı bir şekilde kullanılması
 2. Okullara kayıt için başvuran çocukların tümünün kabul edilmeleri için okul kapasitelerini artırıcı önlemlerin alınması
 3. Liselerin yeniden düzenlenmesi ve belirli merkezlerde kuvvetli liseler açılarak sayılarının yavaş yavaş artırılması
 4. Öğretmen okulları ile diğer meslek okullarının  belirli  merkezlerde toplanması ve güçlendirilmesi
 5. Gündüzlü ortaokullarda karma öğretim uygulanması
 6. Stajyer öğretmenlere verilecek pedagojik formasyonun esaslarının tespit edilmesi
 7. Talim ve terbiye işleri ile meşgul olmak üzere bir “Talim ve Terbiye Dairesi” kurulması

Millî Eğitim Şûraları 

Bu bölümde Birinci Millî Eğitim Şûrası’nın yapıldığı 1939 yılından 2014 yılında yapılan 19. Millî Eğitim Şûrası’na kadar olan şûralarda görüşülen gündem konuları ele alınmıştır.

Birinci Maarif Şûrası

Toplanma Tarihi: 17–29 Temmuz 1939

Gündem Konuları:

 1. Cumhuriyet maarifinin plan ve esasları
 2. Çeşitli öğretim derecelerindeki müesseselere  ait  talimatnamelerin incelenmesi
 3. Bütün müfredat programlarının incelenmesi

İkinci Maarif Şûrası

Toplanma Tarihi: 15–21 Şubat 1943

Gündem Konuları:

1. Okullarda ahlak terbiyesi

   a) Türk ahlakının sosyal ve kişisel prensiplerinin belirlenmesi

   b) İlk ve orta dereceli okullarda bu prensiplerin gerçekleşmesini sağlayacak tedbirlerin düşünülmesi, mesleki ve teknik okullarda ayrı prensiplerin iş ahlakına          da tatbiki

   c) Bu tedbirlerin programa bağlanması 

   d) Ortaöğretim kurumlarındaki sosyoloji ve ahlâk dersleri programının bahse mevzu prensipler bakımından incelenmesi 

   e) Yükseköğretim gençliğinde ahlâk prensiplerinin belirlenmesi ve bağlılığın işlenmesi 

   f) Talebenin okul dışı durumlarının  incelenmesi

2. Bütün öğretim kurumlarında anadil çalışmaları veriminin artırılması 

   a) Türkçe ve bilhassa yazma öğretiminin daha verimli olacak bir hâle getirilmesi için gereken tedbirlerin belirlenmesi 

   b) Okullarda ve resmî, hususi yayın alanında imla birliğini kolaylaştırma yollarının tayini

   c) Yeni terimlerin yükseköğretimde yayılması yollarının kesin bir esasa bağlanması 

3.Türklük eğitiminde tarih  öğretiminin  metot  ve  vasıtalar  bakımından incelenmesi 

   a) İlk ve ortaokul tarih kitaplarının hazırlanmasında, bilim ve pedagoji yönünden dikkate alınacak noktaların belirlenmesi 

   b) Lise tarih kitaplarının mükemmelleştirilmesi yolundaki mütalaaların belirtilmesi

Üçüncü Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 2-10 Aralık 1946

Gündem Konuları:

 1. Ticaret ortaokulları ve liseleri program ve yönetmeliği
 2. Erkek sanat ortaokulları ve enstitüleri program ve yönetmeliği
 3. Kız Enstitüleri program ve yönetmeliği
 4. İstanbul Teknik Okulu yönetmeliği
 5. Orta ve bu derecedeki teknik öğretim okulları öğretmen ve öğreticileriyle ilgili mevzuatın bugünkü ihtiyaçlarla ayarlanması
 6. Aile ve okul  arasında  iş  birliği  sağlanması  için  gerekli  tedbirlerin alınması

Dördüncü Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 22-31 Ağustos 1949

Gündem Konuları:

 1. 1948–1949 ders yılından itibaren uygulanmaya başlanan ilkokul programının incelenmesi
 2. Yeni ortaokul programı projesinin incelenmesi
 3. Lise ders konularının dört yıllık teşkilata göre tespiti
 4. Ortaokullara ve liselere öğretmen yetiştiren eğitim enstitüleri ve yüksek öğretmen okulu teşkilatının ihtiyaçlara göre düzenlenmesi
 5. Eğitim ve öğretimde dayanılan demokratik esasların gözden geçirilmesi

Beşinci Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 5-14 Şubat 1953

Gündem Konuları:

1. Okul öncesi öğretim ve eğitimin anaokulları için hazırlanmış olan program ve yönetmeliğinin incelenmesi

2. İlkokullarda sağlık konusu ile ilgili alınması gereken tedbirlerin tespiti

3. Özel eğitime muhtaç çocuklar için hazırlanmış olan raporun, yetiştirme yurtlarına ait yönetmeliklerin incelenmesi ve korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki kanunun gözden geçirilerek değişiklik gerektiren kısımlarının araştırılması

4. İlköğretim kanunu tasarısının incelenmesi ve mecburi ilköğretimin planlanması 

5. İlkokul programının yeniden gözden geçirilmesi 

6. Yeni ilkokul yönetmeliği tasarısının incelenmesi 

7. İlkokullara öğretmen yetiştirilmesi, öğretmen okulları ile köy enstitüleri yeni öğretim programı ve meslekte olgunlaşma konularının incelenmesi

8. İlkokul öğretmenlerini ilgilendiren diğer konular ve genel olarak ilköğretim sorunları

Altıncı Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 18-23 Mart 1957

Gündem Konuları:

1.Mesleki ve teknik öğretim 

     a) Erkek teknik öğretim 

     b) Kız teknik öğretim 

2. Halk eğitimi

Yedinci Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 5-15 Şubat 1962

Gündem Konuları:

 1. İlköğretim
 2. Ortaöğretim
 3. Kız teknik öğretim
 4. Erkek teknik öğretim
 5. Ticaret öğretimi
 6. Eğitimimizde ölçme ve değerlendirme
 7. Çeşitli olgunluk imtihanları
 8. Yükseköğretim
 9. Özel okullar
 10. Dış kültür münasebetleri
 11. Din ile ilgili eğitim ve öğretim
 12. Beden eğitimi ve sağlık
 13. Millî savunma ile ilgili eğitim ve öğretim
 14. Eğitim vakıfları

Sekizinci Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 28 Eylül-3 Ekim 1970

Gündem Konuları:

 1. Ortaöğretim sistemimizin kuruluşu
 2. Yükseköğretime geçişin yeniden düzenlenmesi

Dokuzuncu Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 24 Haziran-4 Temmuz 1974

Gündem Konuları:

 1. Millî eğitim sisteminin bütünlüğü içinde programlar
 2. Öğrenci akışını düzenleyen kurallar

Onuncu Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 23-26 Haziran 1981

Gündem Konuları:

 1. Türk millî eğitim sistemi
 2. Bu sistemin bütünlüğü içinde eğitim programları
 3. Öğrenci akışını düzenleyen kurallar
 4. Öğretmen yetiştirme

On Birinci Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 8-11 Haziran 1982

Gündem Konuları:

 1. Millî eğitim hizmetlerinden öğretmen ve eğitim uzmanları
 2. Öğretmen eğitiminin gelişimi
 3. Öğretmen eğitiminde hizmet öncesi sorunlar ve öneriler
 4. Eğitim uzmanlarının eğitimi
 5. Öğretmen ve uzmanların hizmet içi eğitimi
 6. Öğretmen ve uzmanların sorunları, çözüm ve önerileri 

On İkinci Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 18-22 Temmuz 1988

Gündem Konuları:

 1. Türk eğitim sistemi
 2. İlköğretim (Temel eğitim)
 3. Genel ve mesleki ve teknik ortaöğretim
 4. Yükseköğretime geçiş
 5. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi (ölçme ve değerlendirme)
 6. Yükseköğretim
 7. Öğretmen yetiştirme
 8. Eğitimde yeni teknolojiler
 9. Türkçe ve yabancı dil eğitim ve öğretimi
 10. Türkçe eğitim ve öğretim
 11. Yabancı dil eğitim ve öğretimi
 12. Eğitim finansmanı
 13. Türk eğitiminin finansman kaynakları
 14. Eğitim yatırımları
 15. Öğretim programları

On Üçüncü Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 15-19 Ocak 1990

Gündem Konuları:

 1. Yaygın eğitimde kavram, kapsam ve eğilimler
 2. Yaygın eğitimde organizasyon ve iş birliği
 3. Yaygın eğitimde yatırım ve finansman 
 4. Yaygın eğitimde personel

On Dördüncü Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 27-29 Eylül 1993

Gündem Konuları:

 1. Eğitim yönetimi ve eğitim yöneticiliği
 2. Okul öncesi eğitimi

On Beşinci Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 13-17 Mayıs 1996

Gündem Konuları:

1. İlköğretim ve yönlendirme 

   a) İlköğretim 

   b) İlköğretimde yönlendirme

2. Ortaöğretimde yeniden yapılanma 

   a)Ortaöğretimde yapılanma 

   b) Ortaöğretimde yönlendirme 

   c) Ortaöğretimde meslek kazandırma 

3) Yükseköğretime geçişin yeniden düzenlenmesi 

4) Toplumun eğitim ihtiyacının sürekli karşılanması 

5) Eğitim sisteminin finansmanı

On Altıncı Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 22-26 Şubat 1999

Gündem Konuları:

 1. Mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim sistemi bütünlüğü içinde ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılması
 2. Okul ve işletmelerde meslek eğitimi ve istihdam
 3. Mesleki ve teknik eğitim alanına öğretmen ve yönetici yetiştirme
 4. Mesleki ve teknik eğitimde finansman
 5. Mesleki ve teknik eğitimde sınavsız yükseköğretime geçiş

On Yedinci Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 13-17 Kasım 2006

Gündem Konuları:

 1. Türk millî eğitim sisteminde kademeler arası geçişler, yönlendirme ve sınav sistemi
 2. Küreselleşme ve AB sürecinde Türk eğitim sistemi

On Sekizinci Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 01-05 Kasım 2010

Gündem Konuları:

 1. Öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişimi
 2. Eğitim ortamları, kurum kültürü ve okul liderliği
 3. İlköğretim   ve   ortaöğretimin   güçlendirilmesi, ortaöğretime   erişimin sağlanması
 4. Spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi
 5. Psikolojik danışma, rehberlik ve yönlendirme

On Dokuzuncu Millî Eğitim Şûrası

Toplanma Tarihi: 02-06 Aralık 2014

Gündem Konuları:

 1. Öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri
 2. Öğretmen niteliğinin artırılması
 3. Eğitim yöneticilerinin niteliğinin artırılması
 4. Okul güvenliği
 5. Geçmişten Günümüze Millî Eğitim Şûraları

Geçmişten günümüze kadar düzenlenen şûralarda alınan kararlara aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

https://ttkb.meb.gov.tr/www/gecmisten-gunumuze-mill-egitim-sralari/icerik/328

Şûra gündem konuları ile ilgili raporların, açılış konuşmalarının, yapılan görüşmelerin ve komisyon kararlarının da yer aldığı ayrıntılı dokümanlara ise aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

https://ttkb.meb.gov.tr/www/gecmisten-gunumuze-mill-egitim-sralari-dokumanlari/icerik/351

@2021 Tüm Hakları Saklıdır. | Millî Eğitim Bakanlığı